Vilkår for tilgang til Verbal Design AS’ leietjeneste på internett.

Oppdatert 18. august, 2014

 

VILKÅR FOR BRUK AV LEIETJENESTEN

 

LES VILKÅRENE NØYE FØR DU BESTILLER TJENESTEN

 

1. PARTENE

 (1) Leverandør av tjenesten er Verbal Design AS, org nr 990 140 952, Jegersbergveien 24, 4630 Kristiansand S.

(2) Bestiller av tjenesten er privatperson eller foretak. Ved bestilling av tjenesten, bekrefter du følgende:

a)       At du er rettslig i stand til å inngå bindende kontrakter for bestiller.

b)       At du er minst 18 år.

c)       At du eller den du representerer aksepterer disse vilkår for bruk av tjenesten.

 

2. BRUK AV NETTBUTIKKEN

 (1) For å kunne bruke nett-tjenestene til Verbal Design AS må du registrere deg og logge på webområdet ved hjelp av en konto, som opprettes på nettsiden.

(2) Logg deg på nett-tjenesten, og gjør deg kjent med tjenestene og nettsiden. Når du skal bestille en tjeneste, klikker du på ”Bestilling”-symbolet for å kjøpe den tjenesten du ønsker. Når du har gjort ditt valg, velger du betalingsportal. Klikk på det ønskede betalingsalternativet, og følg instruksene på skjermen for å fullføre bestilling og betaling.

 

3. KONTRAKTSINNGÅELSE. VARIGHET

 (1) Når du har lagt inn en bestilling via Nettbutikken, betaler du for tjenesten via de tilgjengelige betalingsportalene. Så snart betalingen er gjennomført, mottar du en ordrebekreftelse fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen (ordrebekreftelsen). Deretter får du tilgang til tjenesten gjennom vår nettløsning.

 (2) Av sikkerhetshensyn er det bare mulig å få tilgang til den digitale tjenesten gjennom det beskyttede kontoområdet du får tilgang til når du er logget på.

(3) Avtalen blir automatisk forlenget med samme kontraktstid som det opprinnelig ble inngått avtale for, med mindre abonnementet er sagt opp senest 30 dager før utløp av hver kontraktsperiode. 

 

4. FORHOLDET TIL ANGRERETTLOVEN

 Ifølge angrerettslovgivningen (for tiden angrerettsloven 2000), kan forbrukeren kansellere bestillinger av varer eller tjenester i løpet av perioden på 14 arbeidsdager etter den dagen varene leveres eller tjenesten starter. Loven gjelder imidlertid ikke ved kjøp av programmer og tjenester der tilgang skjer direkte via pålogging på en nettjeneste, jf. angrerettloven § 12 (1) bokstav b. Bestiller bekrefter ved sin bestilling at tjenestene som kjøpes fra Verbal Design anses som et «brukt» produkt gjennom umiddelbar tilgang til nett-tjenesten og at bestiller derfor ikke har angrerett etter angrerettsloven.

 

5. RISIKO, BRUK OG EIERRETTIGHETER

 (1) Produktene/tjenestene brukes på egen risiko fra leveringstidspunktet.

 (2) Ved din bestilling gis det tilgang til en brukerrettighet som kun gjelder for den betalende kunden. Det er alene den betalende kunden som kan nyttiggjøre seg tjenesten. Det er ikke tillatt å gi eller formidle brukernavn/passord til andre enn den betalende kunden og det er heller ikke tillatt for tredjemann å benytte andres brukernavn/passord til pålogging.

(3) Det er ikke tillatt å oppnå tilgang til tjenesten ved hjelp av tredjemanns programvare eller hacking eller ved å forsøke å skaffe seg tilgang til kildekode eller filer som befinner seg på Verbal Designs servere.

(4) Brukere skal ikke forsettlig eller grovt uaktsomt overbelaste Greentexts servere ved gjentatte analyser av store datamengder uten pause eller ved bruk av ondsinnet programvare.

(5) Dersom slik urettmessig bruk eller tilgang som beskrevet i (2) - (4) likevel finner sted, er både kunden og den som urettmessig har mottatt andre brukernavn/passord eller foretar annet brudd på ovennevnte bestemmelser,  ansvarlig for å betale til Verbal Design en konvensjonalbot STOR kr 10.000,- pr person eller selskap som på nevnte måte gis urettmessig tilgang til tjenesten eller foretar slikt vilkårsbrudd som nevnt. Leverandøren kan også stenge ute brukere som bryter denne bestemmelsen.

 

6. PRIS OG BETALING

(1) Prisene på tjenesten er de som er oppgitt i Nettbutikken til enhver tid. Vi tar forbehold om trykkfeil eller feilskrift.  

(2) Prisene i den norskspråklige delen av butikken er i NOK (Norske kroner) og inkluderer merverdiavgift ved levering i Norge. Prisene i den fremmedspråklige delen er angitt utenlandsk valuta som nærmere angitt og inkluderer ikke merverdiavgift. Dersom kjøper bosatt i Norge forsøker eller benytter seg av fremmedspråklig nettbutikk for å unngå merverdiavgift, anses det som avtalebrudd som kan medføre krav om tilleggsbetaling for unnlatt avgift, krav om dekning av gebyr etter gjeldende satser for ekstraarbeidet og/eller utelukkelse fra tjenesten.

(3) Prisene kan endres når som helst med virkning fremover i tid.

(4) Alle tjenestene/produktene må betales med kreditt- eller debetkort. Vi godtar betalinger med Visa, Master Card og Paypal. Vi er ikke pliktige til å levere tilgang til tjenestene før vi har mottatt betaling fra deg.

  

7. PERSONOPPLYSNINGER 

Personlig informasjon som oppgis til oss via webområdet, brukes bare i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Ved å benytte Nettbutikken og/eller vår tjeneste, samtykker du i en slik behandling, og du bekrefter at all informasjon som du har oppgitt, er korrekt.

 

8. VERBAL DESIGNS ANSVAR

(1) Tjenesten er laget for å fungere på flest mulig plattformer, men på grunn av de hyppige oppdateringene av ulike nettlesere gjør vi aktiv support kun på følgende plattformer:

a. Windows: Internet Explorer og Chrome.

b. MAC: Safari og Chrome.

(2) I samsvar med dine lovbestemte rettigheter garanterer vi at alle tjenester/produkter som kjøpes fra oss er av tilfredsstillende kvalitet og rimelig tilpasset alle formål tjenester av denne typen vanligvis leveres for. Produktene er likevel ikke individuelt tilpassede og Verbal Design kjenner ikke til kundenes konkrete planer for bruk av produktet.

 (3) Verbal Design fraskriver seg ansvar for eventuelle kommersielle eller forretningsmessige tap (deriblant tap av goodwill, fortjeneste, kontrakter, forventede besparelser, data eller forgjeves utgifter) eller andre indirekte tap eller følgetap.

(4) Verbal Design sitt ansvar i hvert enkelt kontraktsforhold er under enhver omstendighet begrenset oppad til den samlede kjøpesummen for tjenesten.

 

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER

 Produkter og tjenester som selges i nettbutikken, er omfattet av Verbal Designs immaterielle rettigheter. Enhver rettighet til bruk, design, mangfoldiggjøring, spredning, mv tilhører alene Verbal Design.

 

10. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

 Alle meddelelser og kommunikasjon mellom partene skal skje skriftlig. Når du bruker Nettbutikken, godtar du at kommunikasjon med oss hovedsakelig vil skje elektronisk. Vi kontakter deg per e-post og du må henvende deg til oss via Kontakt-siden.

 

11. OVERFØRING AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Kontrakten mellom deg og oss er bindende for partene, og for våre respektive rettsetterfølgere. Verbal Design kan når som helst i løpet av kontraktsperioden overføre, viderekontrahere eller på annen måte overføre våre rettigheter og forpliktelser til tredjemann.

 

12. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL (”FORCE MAJEURE”)

(1) Verbal Design er ikke ansvarlige for ytelsesfeil, eller ytelsesforsinkelser, som hindrer oss i å overholde noen av våre forpliktelser ifølge en kontrakt, hvis dette skyldes hendelser utenfor vår kontroll ("Force Majeure-hendelse"). En Force Majeure-hendelse er en handling, hendelse, ikke-happening, utelatelse eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll, og omfatter spesielt (men ikke begrenset) til følgende:

  • streik, lock-out eller andre industrielle hendelser.
  • sivil ulydighet, opprør, invasjon, terroristangrep eller trusler om terroristangrep, krig eller trusler om eller forberedelser til krig.
  • brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, landsenkning, epidemier eller andre naturkatastrofer.
  • bortfall av mulighet til å bruke offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.
  • bortfall av mulighet til å bruke tog, båter, fly, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler.
  • beslutninger, forordninger, lover, regler eller begrensninger fra myndigheter.

(2) Vår ytelse ansees som opphevet i den perioden som Force Majeure-hendelsen vedvarer, og kontraktsperioden blir forlenget tilsvarende når Force Majeure-hendelsen er over.

 

13. TVISTELØSNING

Kontrakter for kjøp av tjenester/produkter som er bestilt gjennom Nettbutikken, er underlagt lovgivingen i Norge og med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS