Hva er universell utforming?

Begrepet blir brukt synonymt med "design for alle" og  gjelder tilgjengelighet for alle innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. 

Som det heter seg: "Universell utformingen betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem uten spesielle tilpasninger." 

Begrepet stammer fra USA, nærmere bestemt fra Center for Universal Design ved North Carolina State University. Norsk Designråd er blant dem som har adoptert det hele.  

Det finnes 7 prinsipper for universell utforming. Ett av dem gjelder forståelig språk. "Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte". Det er verd å merke seg at forskriften for universell utforming har hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I tillegg er det opprettet en tiltaksnemd som skal sørge for at forskriften blir praktisert. Ingen dispensjoner vil bli gitt med tanke på utsettelser, ifølge juridisk ekspertise. 

Men prinsippet er ikke gjort gjeldende for tekstdokumenter. Når løpende tekst ikke er underlagt disse kravene, må dette ha en grunn. Mye peker på at det ikke er tilstrekkelig kjent at Verbal Design har utviklet et objektivt måleverktøy. Et verktøy som kan sette skribentene i stand til å måle, redigere og ende med et skriv som har den nødvendige lesbarhet.

Verbal design

Verbal design-konseptet er underlagt universell utforming og overnevnte prinsipp. Konseptet inkluderer et måleverktøy for alle som vil og må skrive leselig for valgt mottaker. I tillegg kommer et rapportverktøy som forteller hvorvidt hjemmesiden er leselig eller ei. Dette verktøyet vil gi ledelsen løpende oversikt og kontroll med hvordan virksomheten fremstår skriftlig overfor publikum. 


Tips dine kontakter
[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS